Doradztwo w ochronie środowiska

krag

Doradztwo firmy Lider Projekt obejmuje:

 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 wspierane będą inwestycje środowiskowe mające na celu:

 

Finansowanie inwestycji środowiskowych odbywa się ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków krajowych.

W latach 2014–2020 beneficjenci będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty koncentrujące się wokół dziedziny ochrony środowiska ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w szczególności w ramach Osi Priorytetowej I, II oraz V oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

O wsparcie finansowe będzie można ubiegać się również z tzw. funduszy norweskich i EOG (Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wspólnie z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oferujący dofinansowanie na projekty z dziedziny ochrony środowiska poprzez m.in.:

dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych przez banki (np. na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych czy budowy domów energooszczędnych);
dopłaty do ceny wykupu obligacji (dla podmiotów wnioskujących o pomoc finansową ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I oś oraz uczestniczących w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które w celu zbilansowania środków na realizację przedsięwzięć w ramach wymienionych programów wyemitują obligacje);
promesy na dofinansowanie przedsięwzięcia;
umorzenia części kwoty pożyczek.

 

W 2015 r. w ramach realizacji „Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku” realizowane będą następujące programy dotyczące ochrony atmosfery:

 

Poprawa jakości powietrza

Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii.

Część 2) Program dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji.

Część 3) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Część 2) Biogazownie rolnicze.

Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.

Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski.

 

Programy międzydziedzinowe:

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa.

Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej.

Część 3) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Część 4) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Część 5) Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014–2020, Działania nr 2.1, 2.2 oraz 2.5.

Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.