O firmie

Historia

Historia firmy Lider Projekt

Firma Lider Projekt Sp. z o.o. powstała w 2006 roku w Poznaniu. Została założona przez osoby mające długoletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy UE oraz doradztwa technicznego w ochronie środowiska. W początkowym okresie firma skupiła się na aktywnym poszukiwaniu klientów. Efektem tego było nawiązanie współpracy z wieloma samorządami i firmami, którym firma Lider Projekt świadczyła kompleksowe usługi.

 

Lokalizacja firmy
Nasza firma znajduje się w Poznaniu, przy ul. Al. Marcinkowskiego 1.

 

Profil działalności firmy (w tym główne produkty)
Lider Projekt współpracuje z zespołem specjalistów i ekspertów ochrony środowiska, ekonomii i prawa. Działalność firmy skupia się przede wszystkim na obsłudze klientów z sektora publicznego. Świadczone przez Lider Projekt usługi zostały podzielone na 3 główne grupy:

 

Doświadczenie firmy (referencje)
Lista projektów, które zostały wykonane przez ścisły zespół firmy jest bardzo długa. Poniżej zaprezentowano przykładowe:

Wnioski, studia wykonalności – ponad 100 opracowań dla przedsiębiorców, samorządów i jednostek sektora publicznego, m.in.: Teatr Wielki w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Miasto Poznań, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Strategie, plany rozwoju, programy rewitalizacji – blisko 30 opracowań dla gmin i powiatów całej Polski, w tym dużych miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

Projektowanie oraz wykonawstwo ponad 200 urządzeń w zakresie gospodarki komunalnej (wodno – ściekowej).

Więcej o projektach zrealizowanych przez Lider Projekt znajduje się w zakładce doświadczenie.

Profil działalności firmy

Doświadczenie

2018
 • Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych WRPO na lata 2014-2020. Aktualizacja, poprawa oraz uzupełnienie ww. dokumentów na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie (Zamawiający: Gmina Lwówek)
 • Wykonanie badania ankietowego wśród mieszkańców Puszczykowa dotyczącego bezkolizyjnego przejazdu (tunelu) pod torami kolejowymi w ciągu ul. 3 Maja (Zamawiający: Miasto Puszczykowo)
 • Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych WRPO 2014-2020 (Zamawiający: Gmina Gołuchów)
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych WRPO, wraz z przeprowadzeniem analizy występowania pomocy publicznej dla projektu pn. Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej (Zamawiający: Gmina Swarzędz)
 • Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 (Zamawiający: Powiat Poznański)
2017
 • “Nowoczesne centra kulturalno-rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego” – opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, a także ekspertyzy dotyczącej pomocy publicznej (Zamawiający: Powiat Pilski)
 • Wykonanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Murowana Goślina (Zamawiający: Gmina Murowana Goślina)
 • Umowa ramowa na przeprowadzenie kontroli projektów i wizyt monitoringowych projektów dofinansowanych ze środków UE (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 (Zamawiający: Gmina Swarzędz)
 • Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z regulaminem konkursu WRPO 2014-2020 dla Powiatu Poznańskiego
 • Sporządzenie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach RPOWZP 2014-2020 dla Zakładu Oświatowego w Karlinie
 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu dotyczącego przebudowy i modernizacji Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu w ramach WRPO 2014-2020, działanie 9.3, poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ZIT dla MOF Poznania
  opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie do projektu pn. “Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu oraz przekształcenie fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Baptysty Quadro) w pasaż kultury w ramach WRPO 2014-2020, działanie 9.2, poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (Zamawiający: Miasto Poznań)
 • Przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej przy aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy, wykorzystującej elementy koncepcji Smart City (Zamawiający: Miasto Bydgoszcz)
 • Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dot. rewitalizacji centrum miasta Trzcianka w ramach działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (Zamawiający: Gmina Trzcianka)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osieczna (Zamawiający: Gmina Osieczna)
 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku (Zamawiający: Miasto Ruda Śląska)
 • Przygotowanie studium wykonalności dla projektu “Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie dla mieszkańców gmin powiatu gnieźnieńskiego” z działania 3.3. Wspieranie strategii nieskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego WRPO 2014-2020 (Zamawiający: Miasto Gniezno)
 • Przygotowanie częściowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego (Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk (Zamawiający: Miasto i Gmina Buk)
 • Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła (Zamawiający: Powiat Poznański)
 • Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu dotyczącego rewitalizacji przestrzeni publicznej rejonu północnej części wyspy miejskiej i terenów nadrzecznych w Pile środkami WRPO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (Zamawiający: Gmina Piła)
 • Kompleksowe wsparcie przy monitorowaniu i rozliczaniu projektu – zarządzaniu projektem pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18; Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10; Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile, ul. Śniadeckich 3A; Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 w Pile, ul. Grabowa 7 (Zamawiający: Miasto Piła)
 • Zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2016-2020 (Zamawiający: Miasto Siedlce)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czerwonak na lata 2016-2023 wraz z opracowaniem diagnozy i konsultacji społecznych (Zamawiający: Gmina Czerwonak)
 • Analiza efektywności kosztowej dla projektu pn. Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Zamawiający: Gmina Lubasz)
 • Przygotowanie częściowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe w ramach WRPO 2014-2020 dla projektu: Termomodernizacja Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej w Ostrowie Wielkopolskim (Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski)
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku, w ramach działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, WRPO (Zamawiający: Miasto i Gmina Buk)
 • Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II, realizowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020 (Zamawiający: Archidiecezja Poznańska)
 • Przygotowanie częściowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej dla projektu: “Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby przedszkola” (Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski)
 • Wykonanie studium wykonalności dla projektu “Muzeum Enigmy w Poznaniu” poddziałanie 4.4.1. WRPO (Zamawiający:  Miasto Poznań)
 • Opracowanie studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 dla Gminy Lubasz
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2017-2023 (Zamawiający: Gmina Września)
2016
 • Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
 • Opracowanie studium wykonalności oraz załączników do wniosku o dofinansowanie projektu zagospodarowania i rewaloryzacji kompleksu Dziedziniec pod Słońcem z terenem ogrodu jordanowskiego położonego przy ul. Droga Dębińska 21 w Poznaniu (Zamawiający: Miasto Poznań)
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu WRPO (Zamawiający: Powiat Poznański)
 • Opracowanie studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach WRPO dla Gminy Lubasz
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 (Zamawiający: Miasto Przemyśl)
 • Wykonanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla projektu “Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” POIiŚ, oś VII (Zamawiający: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu)
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pt. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile, ze środków WRPO 2014-2020, działanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (Zamawiający: Gmina Piła)
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pt. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia, ze środków WRPo 2014-2020, działanie 1.3.3. infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego (Zamawiający: Gmina Piła)
 • “Multimedia – rozszerzenie oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim” przygotowanie częściowej dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe w ramach WRPO (Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski)
 • Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Czernikowo na lata 2017-2023 (Zamawiający: Gmina Czernikowo)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lądek Zdrój (Zamawiający: Miasto i Gmina Lądek Zdrój)
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów, w ramach POIiŚ 2014-2020 działanie 8.1 ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury (Zamawiający: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu)
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do działania 2.5. poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014-2020 dla Gminy Opalenica
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania WRPO 2014-2020; “Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu” (Zamawiający: Miasto Poznań)
 • Opracowanie studium wykonalności wraz z innymi załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku w ramach działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, w ramach ZIT MOF Poznania; WRPO 2014-2020 (Zamawiający: Miasto i Gmina Buk)
 • Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koszalina na lata 2016-2026 (Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin)
 • Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, załącznika w zakresie OOŚ, wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, wniosku o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla Powiatu Poznańskiego
 • Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu “Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty)
 • Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko dla projektu Programu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2017-2020+ (Zamawiający: Miasto Poznań)
 • Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2014-2020 (Zamawiający: Miasto i Gmina Krotoszyn)
 • Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 (Zamawiający: Miasto Inowrocław)
 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej WRPO (Zamawiający: Gmina Lubasz)
 • Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły (Zamawiający: Gmina Piła)
 • Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami dla dwóch projektów w ramach WRPO 2014-2020 tj.:
  1) działanie 8.1., poddziałanie 8.1.2 kształcenia ogólne
  2) działanie 9.3, poddziałanie 9.3.3. inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej (Zamawiający: Gmina Września)
 • Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2025 (Zamawiający: Miasto Siedlce)
 • Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023 (Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów)
 • Wykonanie studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej WRPO 2014-2020 wraz z opracowaniem załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (Zamawiający: Gmina Lubasz)
 • Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji gminy Trzcianka na lata 2017-2026 (Zamawiający: Gmina Trzcianka)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ (Zamawiający: Gmina Miejska Ozorków)
 • Wprowadzenie poprawek do wniosku i dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. “Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” składanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w celu przygotowania wniosku do konkursu (Zamawiający: Gmina Pułtusk)
 • Doradztwo w zakresie termomodernizacji kościoła w Jastrzębsku Starym (Zamawiający: Archidiecezja Poznańska)
 • Doradztwo w zakresie termomodernizacji obiektu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, działanie 3.2.1. WRPO
 • Opracowanie studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.3.1. inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej WRPO 2014-2020 (Zamawiający: Gmina Opalenica)
 • Doradztwo w zakresie weryfikacji zapisów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT KKBOF (Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin)
 • Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich” (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty)
 • Opracowanie studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.3.1. inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej WRPO 2014-2020 (Zamawiający: Gmina Lubasz)
 • Wykonanie studium wykonalności dla projektu “Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu” (Zamawiający: Miasto Poznań)
 • Przygotowanie dokumentacji konkursowej: Studium wykonalności (część opisowa i finansowa) dla projektu o nazwie “Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych”
 • Opracowanie diagnozy obszaru i ludności na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Miasta Inowrocławia na podstawie danych zastanych oraz analizy 1858 ankiet przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław (Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław)
 • Wykonanie studium wykonalności projektu pt. “Park Rataje w Poznaniu” oraz roboczej wersji wniosku aplikacyjnego – zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w ramach konkursowego naboru wniosków do działania 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego; typ projektu II: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych – priorytet II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Zamawiający: Miasto Poznań)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Siedlce na lata 2015-2020 (Zamawiający: Miasto Siedlce)
 • Przeprowadzenie 31 kontroli na miejscu projektów dofinansowanych ze środków UE (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna (Zamawiający: Miasto Leszno)
 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2020 (Zamawiający: Miasto Grudziądz)
2015
 • Przeprowadzenie 51 kontroli projektów dofinansowanych ze środków UE (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • Opracowanie kompletnego studium wykonalności dla inwestycji docelowej dla Projektu pn.: “Opracowanie dokumentacji dla projektu “Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” oraz wykonanie dwóch aktualizacji studium wykonalności (Zamawiający: Archidiecezja Poznańska)
 • Wykonanie Koncepcji Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego (Zamawiający: Miasto Szczecinek)
 • Opracowanie “Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” wraz z SOOŚ (Zamawiający: Gmina Legnica)
 • Zorganizowanie dwudniowych warsztatów dla przedstawicieli Związku ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, przeprowadzenie procesu selekcji propozycji projektów zgłoszonych przez Gminy oraz uzgodnieni, wypracowanie i przekazanie Zleceniodawcy listy projektów strategicznych (Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin)
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kleszczów na lata 2016-2030 (Gmina Kleszczów)
 • Aktualizacja “Strategii wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez miasto Rzeszów w perspektywie finansowej 2014-2020” (Zamawiający: Miasto Rzeszów)
 • Opracowanie “Strategii Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku” wraz z SOOŚ (Zamawiający: Miasto Siedlce)
 • Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kwidzyn (Zamawiający: Miasto Kwidzyn)
 • Opracowanie Strategii rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (Zamawiający: Gmina Miasto Kwidzyn)
 • Przeprowadzenie i przygotowanie dokumentu dotyczącego delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Ustka (Zamawiający: Gmina Miasto Ustka)
2014
 • Opracowanie Strategii rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (Zamawiający: Gmina Miasto Dębica)
 • Aktualizacja studium wykonalności do projektu “Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” (Zamawiający: Miasto Poznań)
 • Aktualizacja studium wykonalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla projektu pn. “Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” zgodnie z wymogami obowiązującymi dla projektów aplikujących o wsparcie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty)
 • Doradztwo jako eksperta ds. Strategii i programowania w formie konsultacji dla: partnerstwa NORDA – Północny Biegun Wzrostu; Partnerstwa Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego; Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej; Partnerstwa “Lubelski Obszar Funkcjonalny”; Partnerstwa “Miejski Obszar Funkcjonalny Włocławka” (Zamawiający: Stowarzyszenie Związek Miast Polskich)
 • Usługa polegająca na:
  – przeprowadzeniu 18 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO RPW osi priorytetowych 1 (Nowoczesna gospodarka) i II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;
  – przygotowaniu pełnej dokumentacji związanej z kontrolą;
  – przygotowaniu raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego)
 • Przeprowadzenie badań oraz diagnozy i delimitacji kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego w ramach projektu pn. “Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego” (Zamawiający: Związek Gmin Barcja)
 • Opracowanie Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej (Zamawiający: Miasto Leszno)
 • Wykonanie usług polegających na zapewnieniu kompleksowej realizacji projektu “Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z funduszy Unii Europejskiej w opinii wójtów i sołtysów” (Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA)
 • 1. Przeprowadzenie badań i konsultacji społecznych oraz opracowanie na ich podstawie diagnozy potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizowanego
  2. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania “Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska” z uwzględnieniem diagnozy potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizowanego (Zamawiający: Miasto Słupsk)
 • Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obszaru funkcjonalnego Grudziądza na lata 2014–2020 (Zamawiający: Gmina Miasto Grudziądz).
 • Sporządzenie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Koszalina na lata 2010–2015” [rozszerzenie LPR o wnioskowane projekty wraz z rozszerzeniem obszaru rewitalizacji Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin).
 • Aktualizacja studium wykonalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” zgodnie z wymogami obowiązującymi dla projektów aplikujących o wsparcie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie).
 • Aktualizacja studium wykonalności dla projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1 (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie).
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego (Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego).
 • Przeprowadzenie 34 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO RPW osi priorytetowych I (Nowoczesna gospodarka) i II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) oraz 3 kontroli trwałości projektów (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Zarządzanie projektem pn. „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne” (Zamawiający: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska).
2013
 • Przeprowadzenie audytu projektu pn. „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” w ramach osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach PO IG 2007-2013 (Zamawiający: Doradztwo Gospodarcze DGA SA).
 • „Opracowanie dokumentów strategicznych: 1) Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2012-2020 (Strategia ZIT KOF); 2) Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007–2020. Aktualizacja” (Zamawiający: Gmina Kielce).
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej (Zamawiający: Powiat Koniński – Starostwo Powiatowe).
 • Przeprowadzenie 9 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO RPW osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka); przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą; przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Opracowanie delimitacji Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KSOF) oraz Strategii Rozwoju Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KSOF) do 2020 r. (Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg).
 • Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej (AO) na lata 2014–2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Zamawiający: Miasto Opole).
 • Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Odziaływania na Środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030” (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie diagnozy służącej określaniu powiązań Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowanie analizy określającej zasięg Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego; opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Zamawiający: Powiat Chojnicki).
 • Opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015–2020” wraz ze Strategiczną Oceną Odziaływania na Środowisko (Zamawiający: Gmina Legnica).
 • Usługa „Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii głównej w 1 jst Gmina Miasto Grudziądz” – etap 1 opracowanie metod i systemu zbierania danych i informacji; etap 2 opracowanie i wdrożenie metodyki analizowania zebranych danych i informacji; etap 3 opracowanie kryteriów oceny i rodzajów wskaźników ewaluacji; etap 4 opracowanie systemu uspołecznienia oraz programu informacji i promocji działań; etap 5 ocena porównawcza osiągniętych wyników z założeniami; etap 6 identyfikacja odchyleń – ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a rezultatami; etap 7 poszukiwanie o określenie przyczyn zaistniałej sytuacji; etap 8 wprowadzenie nowych metod realizacji dla poprawy efektywności podejmowanych w ramach strategii działań, w tym instalację i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego monitorowanie i ewaluację strategii” (Zamawiający: Bydgoska Szkoła Wyższa).
 • Opracowanie aktualizacji prognozy oddziaływania na środowisko, o której mowa w art.. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) dla dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012–2020” (Zamawiający: Powiat Słupski).
 • Wykonanie całości dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu” w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach otwartego konkursu dla PO PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” wraz z korektą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne” zgodnie z aktualnymi wytycznymi WRPO 2007–2013 (Zamawiający: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska).
 • Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Leonarda, Słupca).
 • Strategia wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez miasto Rzeszów w perspektywie finansowej 2014–2020, w ramach projektu pt. „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” PO RPW, priorytet 1 – Nowoczesna gospodarka, działanie 1.4 – Promocja i współpraca, komponent – współpraca, obszar – tworzenie polityki rozwoju regionalnego ((Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa).
 • Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR) z 2008 r., prezentacja multimedialna aktualizacji (Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa).
 • „Przeprowadzenie 28 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowych I (Nowoczesna gospodarka) i II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego); przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą; przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Renowacja zabytkowych cerkwi i kościołów Podlaskiego Szlaku Sakralnego na terenie Gminy Michałowo – Dialog Wschodu z Zachodem” zgodnie z wytycznymi i w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków MFEOG (Zamawiający: Gmina Michałowo).
 • Usługa badawcza pn. „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrument rozwoju ponadlokalnego” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Moduł I – opracowanie diagnozy (kompleksowa analiza usług publicznych pod kątem dostępności, jakości i efektywności jako wyników przeprowadzonej analizy i badań, analiza SWOT dla obszarów tematycznych, delimitacja obszarów kryzysowych, określenie nurtów przewidywanych działań naprawczych wraz z określeniem zaangażowania partnerów inwestycyjnych, instrumenty wdrażania diagnozy i komunikacji społecznej); moduł II – przygotowanie zgodnie ze wskaźnikami ww. „Diagnoza szkoleń specjalistycznych dla osób zawodowo związanych z edukacją, zdrowiem, środowiskiem, zaopatrzeniem w energię, inwestycjami, pomocą i opieką społeczną, kulturą- sportem- turystyką wraz z ich przeprowadzeniem” (Zamawiający: Gmina Olkusz).
 • Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1 (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie).
 • Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (Zamawiający: Miasto Kielce).
 • Przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w osiedlu Ludwików – etap II” realizowanego w ramach priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RML Funduszu Spójności POIiŚ (Zamawiający: Miasto Bełchatów).
 • Opracowanie koncepcji projektu pn. „Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego” oraz delimitacja obszaru funkcjonalnego. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”„ MFEOG” (Zamawiający: Miasto Bełchatów).
 • „Przeprowadzenie 7 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach osi III (Wojewódzkie ośrodki wzrostu), IV (Infrastruktura transportowa) PO RPW; przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą; przygotowanie Raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • „Usługa doradztwa w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia: redakcja dokumentu. przygotowanie dodatkowych elementów Strategii – analiza SWOT, wizualizacja na mapach, analiza atrakcyjności inwestycyjnej, przeprowadzenie 2 warsztatów strategicznych, zapisywanie wniosków i włączenie ich do strategii, udział w konsultacjach społecznych dokumentu strategii, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i wsparcie w przeprowadzeniu SOOŚ, udział w posiedzeniu komisji i obrad Rady Miejskiej” (Zamawiający: Miasto Inowrocław).
2012
 • Wykonanie analizy pn. „Stan i perspektywy rozwoju ekoinnowacji i ekozarządzania w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście realizacji projektu Recommend”. Projekt finansowany ze środków EFRR w ramach projektu RECOMMEND Programu INTERREG IVC oraz budżetu samorządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 • Badanie ewaluacyjne projektu programu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020”, w wyniku którego powstanie Raport ewaluacyjny pn. „Ocena ex-ante projektu RSI” POKL, poddziałanie 8.2.2. (Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie).
 • Opracowanie pełnych dokumentacji aplikacyjnych dla dwóch projektów kluczowych WRPO na lata 2007–2013 o dofinansowanie realizacji projektów: „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” oraz „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej” (Zamawiający: Gmina Piła).
 • Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Design z Wielkopolski – promocja kultury regionu” realizowanego w ramach WRPO 2007-2013 (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • „Doradztwo w zakresie rewitalizacji dla partnerstwa pn. „Partnerstwo Powiatu Wąbrzeskiego i Miasta Wąbrzeźna”, „Opracowanie raportu z konsultacji” (Zamawiający: Stowarzyszenie Związek Miast Polskich).
 • „Przeprowadzenie 1 kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO RPW Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, działania I.1. Infrastruktura uczelni, przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Usługi doradcze związane z przeprowadzeniem analiz rzeczowo-finansowych oraz prawnych dla pilotażowego projektu pn. „Efektywne zarządzanie energią w wybranych jednostkach organizacyjnych miasta Poznania” (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Wykonanie raportu z konsultacji osobistych w ramach realizacji projektu „Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce” (po przeprowadzeniu 40 godzin konsultacji osobistych) (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna).
 • Wsparcie eksperckie zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia pn. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Opracowanie programu rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Piły wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (Zamawiający: Gmina Piła).
 • Doradztwo przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.3. Regionalny system innowacji RPO WP (Zamawiający: ML SYSTEM SP. J.E. Stanek D. Cycoń, Rzeszów).
 • Przeprowadzenie szkoleń „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 18-19 września 2012 r. w Pile oraz 20-21 września 2012 r. w Poznaniu. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkolenia „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 25-26 czerwca 2012 r. w Zielonej Górze. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkoleń „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 7-8 sierpnia 2012 r. w Toruniu oraz 9-10 sierpnia 2012 r. w Bydgoszczy. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie 2 szkoleń „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 3-4 lipca 2012 r. w Grudziądzu oraz 5-6 lipca 2012 r. w Toruniu. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkolenia „Strategicznie dla rozwoju” w Obrzycku w dniach 19-20 lipca 2012 r.. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkoleń „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 24-25 lipca 2012 r. w Poznaniu oraz 26-27 lipca 2012 r. w Gnieźnie. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkoleń „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 10-11 lipca 2012 r. w Bydgoszczy. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkoleń „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 3-4 lipca 2012 r. w Grudziądzu oraz 5-6 lipca 2012 r. w Toruniu. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkolenia „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 23-24 maja 2012 r. w Połczynie Zdroju. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przeprowadzenie szkolenia „Strategicznie dla rozwoju” w dniach 14-15 maja 2012 r. w Płocku. Szkolenia dot. strategicznego zarządzania rozwojem kraju dla pracowników jst, zlecone przez MRR (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Sporządzenie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Koszalina na lata 2010-2015” (rozszerzenie LPR o wnioskowane projekty wraz z rozszerzeniem obszaru rewitalizacji) (Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin).
 • „Przeprowadzenie 15 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Osi III (Wojewódzkie ośrodki wzrostu), IV (Infrastruktura transportowa) i V (Zrównoważony rozpój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne) PO RPW 2007-2013. Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą. Przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Usługi związane z zarządzaniem projektem pn. „Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu” (Zamawiający: Biblioteka Raczyńskich, Poznań).
 • „Przeprowadzenie 1 kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO RPW Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, działania I.4. Promocja i współpraca. Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznes planu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2. WRPO. Koordynacja skompletowania przez Wykonawcę innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego” (Zamawiający: Baltur TECHNIKA GRZEWCZA Millena Zajączkowska, Tarnowo Podgórne).
 • „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznes planu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2. WRPO. Koordynacja skompletowania przez Wykonawcę innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego” (Zamawiający: MJG Sp. z o.o., Śrem).
2011
 • „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznes planu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.4. WRPO dla projektu pn. „Wielkopolski Inkubator E-Biznesu”. Koordynacjaskompletowania przez Wykonawcę innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego” (Zamawiający: SpeedUp Inkubator Sp. z o.o., Poznań).
 • Przeprowadzenie oceny wniosków zgodnie z dokumentacją naboru wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków organizowanego w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” – Część 2 (Zamawiający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 • Aktualizacja obowiązującej Strategii Rozwoju Miasta Luboń na lata 2008-2017 (Zamawiający: Gmina Miasto Luboń).
 • „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznes planu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2. WRPO. Koordynacja skompletowania przez Wykonawcę innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego” (Zamawiający: PROPAK-BIS PPH Andrzej Prądzyński, Dąbrowa).
 • Opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2012-2022 (Zamawiający: Doradztwo Gospodarcze DGA SA).
 • Skierowanie specjalisty ds. rozliczania i sprawozdawczości, w celu wykonania prac polegających na rozliczaniu i sprawozdawczości w projekcie „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” (Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu).
 • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Usługi pomocy technicznej oraz Inżyniera Kontraktu dla projektu „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” (Zamawiający: Urbis Sp. z o.o., Gniezno).
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie na najwyższym poziomie 3 szkoleń „Profesjonalna obsługa klienta” w Poznaniu w dniach 2-3.01.2012 r. w ramach usługi na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta, różnic międzykulturowych i atrakcji regionu pod kątem organizacji imprez masowych w ramach projektu Akademia Euro” dla PL.2012 Sp. z o.o. (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie na najwyższym poziomie szkolenia „Profesjonalna obsługa klienta” w Poznaniu w dniach 17-18.12-2011 r. w ramach usługi na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta, różnic międzykulturowych i atrakcji regionu pod kątem organizacji imprez masowych w ramach projektu Akademia Euro” dla PL.2012 Sp. z o.o. (Zamawiający: PM GROUP Zubrycki, Panasewicz Spółka jawna, Białystok).
 • Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 16 seminariów promujących projekt „Platforma cyfrowa dla MSP oraz wdrożenie e-usługi ocena efektywności finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych” współfinansowanego w ramach działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WKP 2007-2013 (Zamawiający: OPTIMA Baca Robert, Zławieś Mała).
 • Opracowanie studium wykonalności dla zadania: budowa nowego schroniska dla zwierząt, w celu wskazania optymalnej dla Zleceniodawcy formuły organizacyjnej prowadzenia Schroniska, pod kątem racjonalnej minimalizacji kosztów jego funkcjonowania i możliwej najwyższego poziomu realizacji zadania własnego gminy: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich bieżącego wyłapywania (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Przeprowadzenie 2 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO RPW osi priorytetowej I – Nowoczesna Gospodarka, przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli albo braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu, przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Przeprowadzenie 8 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO RPW osi priorytetowej I – Nowoczesna Gospodarka, przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli albo braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu, przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania – trzeciej edycji”. Opracowanie projektu rozdziału MPR dot. organizacji, zarządzania i monitorowania wdrażania MPR. Analiza prawna dot. możliwości zastosowania programu wsparcia z funduszy publicznych (gmina, SP itp.) remontów kamienic mieszkalnych o różnej własności (w tym prywatnych) znajdujących się na obszarach MPR dla m. Poznania, w celu poprawy jakości zamieszkania z jednoczesną ochroną najemców lokali przed wzrostem czynszów” (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Złotowa na lata 2011-2020” (Zamawiający: Gmina Miasto Złotów).
 • Opracowanie studium wykonalności projektu „Przyrodo nie znikaj! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” w ramach RPO WZ 2007-2013, oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności o ochrona przyrody (w tym Natura 2000) (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie).
 • Opracowanie modelu systemu zarządzania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego (Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego).
 • „Wykonanie w ramach promocji Miasta Murowana Goślina: potencjalnych modeli realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego wraz z parkiem w Murowanej Goślinie”; studium wykonalności i wniosku na potrzeby programu JESSICA” (Zamawiający: Gmina Murowana Goślina).
 • Doradztwo w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie Zamawiającego w ramach konkursu nr PO KL/8.1.1/1/11, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (Zamawiający: Grupa Allegro Sp. z o.o.).
 • „Przeprowadzenie 22 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach PO RPW osi priorytetowej I – Nowoczesna gospodarka. Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą. Przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli albo o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu. Przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • Świadczenie usług związanych z zarządzaniem projektem pn. „Promocja Wielkopolski poprzez 2011 World Rowing Masters Regatta oraz cykl innych międzynarodowych imprez wioślarskich” obejmujące: sporządzanie wniosków o płatność, w tym końcowego wniosku o płatność; sporządzanie wniosków sprawozdawczych; doradztwo w zakresie kwalifikowania wydatków; nadzór i koordynacja działań promocyjnych projektu; reprezentacja Zamawiającego przez Instytucją Zarządzającą w sprawach związanych z realizacją projektu; przygotowanie i przeprowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych” (Zamawiający: Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo).
 • Przygotowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2011-2015 będącego niezbędnym dokumentem umożliwiającym uzyskanie środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych w ramach inicjatywy JESSICA oraz działania 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych w ramach WRPO 2007-2013(Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski).
 • „Opracowanie 3 spójnych strategii rozwoju dla gmin tworzących Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto: Strategii rozwoju Miasta Zielona Góra na lata 2011-2022, Strategii rozwoju Gminy Nowa Sól-Miasto na lata 2011-2022, Strategii rozwoju Gminy Sulechów na lata 2011-2022 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” (Zamawiający: Lubuskie Trójmiasto).
 • Wsparcie Zamawiającego przy odbiorze produktów i rezultatów projektu pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa”, w tym: nadzór nad organizacją konferencji i imprez towarzyszących w regionach; nadzór nad opracowaniem i wydaniem katalogów promujących klastry z poszczególnych regionów i katalogu zbiorczego; nadzór nad organizacją ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt; nadzór nad utworzeniem i pracami grupy roboczej ds. polityki klastrowej; nadzór nad zamówieniem, opracowaniem i wydaniem publikacji na zamówienie, w tym publikacji w językach angielskim i niemieckim; wykonanie recenzji 4 publikacji zamawianych, 4 tłumaczonych oraz 1 raportu końcowego grupy roboczej ds. polityki klastrowej i 1 raportu podsumowującego prace członków paneli dyskusyjnych; nadzór nad wydaniem publikacji wznowionych; nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem paneli dyskusyjnych; nadzór nad publikacją artykułów w prasie ogólnopolskiej; nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem konferencji prasowych; nadzór nad marketingiem konferencyjnym; nadzór nad opracowaniem i dostarczeniem treści na Portal Innowacji” (Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
2010
 • Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji (Zamawiający: Miasto i Gmina Krotoszyn).
 • Opracowanie studium wykonalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” zgodnie z wymogami obowiązującymi dla projektów aplikujących o wsparcie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie).
 • „Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej, obejmująca trzy odrębne badania: mapowanie kompetencji podmiotów zainteresowanych podjęciem współpracy; analiza potencjału współpracy; analiza trendów rynkowych i konsumenckich, w tym potencjału rozwoju branży spożywczej w Wielkopolsce” (Zamawiający: Województwo Wielkopolskie).
 • „Badanie realnego potencjału uczelni i innych jednostek pod kątem rozproszonych stref WCIiK wraz z przeprowadzeniem konsultacji środowiskowych dotyczących diagnozy oczekiwań potencjalnych użytkowników WCIiK”. Przeprowadzenie procesu weryfikacji założeń funkcjonowania WCIiK pod kątem potrzeb kluczowych interesariuszy, analiza możliwości funkcjonowania stref rozproszonych w ramach WCIiK oraz uspołecznienie koncepcji funkcjonowania WCIiK. (Zamawiający: Województwo Wielkopolskie).
 • Opracowanie studium wykonalności inwestycji dot. wyboru najbardziej optymalnej formy zadysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Poznania (Chwaliszewo); analiza prawna i ekonomiczna (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Sporządzenie analizy finansowo-ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości i ryzyka dla projektu „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim” współfinansowanego z WRPO 2007-2013(Zamawiający: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu).
 • Opracowanie części szczegółowych studiów wykonalności dla każdego obszaru (zadania inwestycyjnego) objętego projektem (24 opracowania) „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego (Zamawiający: Doradztwo Gospodarcze DGA SA).
 • Analiza możliwości finansowania projektów miejskich poprzez Inicjatywę Jessica, zwrotny instrument finansowy, dla potrzeb aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla m. Poznania (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności dla projektu „Poznański Klaster Edukacyjny – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia poprzez rozwój poznańskiej sieci kooperacji w zakresie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii” (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Wykonanie: wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach działania 6.1, schemat II WRPO 2007-2013; planu działań promocyjnych jako załącznika do wniosku aplikacyjnego; oraz koordynacja przygotowania i skompletowania pozostałych załączników niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego” (Zamawiający: Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo).
 • Wykonanie analizy przedsiębiorstwa w zakresie części finansowej – opracowanie etapu II: analiza finansowa w dwóch wariantach wielkości przychodów dla etapu bodowy oraz eksploatacji infrastruktury szerokopasmowej powstałej w ramach uzupełnienia (dalszej rozbudowy) infrastruktury na terenie Miasta Zabrze, realizowanej przez powołaną spółkę celową jako podmiotu sprawującego nadzór nad wytworzoną infrastrukturą oraz kreującego jej dalszy rozwój (Zamawiający: Nizielski & Borys Consulting Spółka z o.o., Katowice).
 • „Opracowanie modelu realizacji projektu „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z kompletnym studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami oraz załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu ICHOT. Opracowanie uszczegółowienia zarekomendowanego modelu realizacji projektu ICHOT” (Zamawiający: Miasto Poznań).
 • Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Barwic zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (Zamawiający: Gmina Barwice).
 • Wykonanie analizy finansowej dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie).
 • Aktualizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Koszalina na lata 2006-2013 (Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin).
 • Przeprowadzenie audytu poprawności wypełnienia przez Gminę Miasto Włocławek uwag Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zgłoszonych podczas oceny merytorycznej II stopnia projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek” w ramach działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T PO IiŚ (Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek).
 • Studium wykonalności dla projektu „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” działanie 5.3. RPO WZ (Zamawiający: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie).