Doradztwo UE

krag

Doradztwo UE

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami sektora finansów publicznych otworzyły się nowe możliwości ich rozwoju.

Doradztwo firmy Lider Projekt w zakresie funduszy europejskich obejmuje:

W nowej perspektywie unijnej na lata 2014–2020 łączna kwota przeznaczona na wszystkie programy krajowe wynosi 76,9 mld euro, czyli o 9 mld więcej niż w latach 2007–2013. Tak wysoka pula środków, powinna pozwolić wielu polskim przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego uczynić krok milowy w budowaniu kapitału rozwojowego.

Lider Projekt bazując na kompetencjach, doświadczeniu i wieloletniej współpracy z samorządami oraz podmiotami prywatnymi w całej Polsce, wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferując szeroki zakres usług i pomoc przy opracowywaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innych.

Lider Projekt świadczy w tym zakresie usługę związaną z wyborem projektów, które mają największą szansę dofinansowania, opracowaniem wniosków i innych niezbędnych dokumentów. Asystujemy Państwu nie tylko do momentu złożenia wniosku, ale również w trakcie oceny formalnej i merytorycznej wniosku złożonego do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę zewnętrznych źródeł środków publicznych i europejskich umożliwiających uzyskanie dofinansowania w latach 2014-2020.

 

Krajowe programy operacyjne

Program Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) – 27,41 mld euro. Program o najwyższej kwocie dofinansowania wynoszącej 27,41 mld euro, stanowi kontynuację głównych kierunków inwestycji określonych w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Wsparcie z POIŚ 2014-2020 uzyskają przede wszystkim projekty inwestycyjne o dużym oddziaływaniu na rozwój europejskich sieci transportowych (19,8 mld euro), ochronę środowiska (3,8 mld euro) oraz gospodarkę niskoemisyjną i bezpieczeństwo energetyczne (2,5 mld euro), w mniejszym stopniu zaś na ochronę zdrowia (508,3 mln euro) i zachowanie dziedzictwa kulturowego (497,3 mln euro). środki finansowe przeznaczone na realizację 8 priorytetów POIŚ na lata 2014-2020 pochodzą z Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) – 8,61 mld euro. Program, realizowany w ramach 11 Celów Tematycznych, będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie procesu powstawania innowacji: od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Szczególny nacisk położony zostanie na wymiar terytorialny projektów, a także na promowanie współpracy w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

O dofinansowanie w ramach POIR mogą ubiegać się: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz klastry.

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 4,69 mld euro. Program realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie ukierunkowany na wsparcie następujących obszarów: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walka z ubóstwem, inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. Za wsparcie tych obszarów odpowiedzialnych będzie 5 osi: Oś I – Osoby młode na rynku pracy (1,7 mld euro), Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (1,2 mld euro), Oś III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (1,3 mld euro), Oś IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (0,7 mld euro), Oś V – Pomoc techniczna (0,16 mld euro).

Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne, zaś grupami docelowymi działań realizowanych w ramach dofinansowania: osoby młode, w tym niepełnosprawne, pozostające bez pracy, chcące podjąć zatrudnienie lub rozpocząć działalność gospodarczą, osoby objęte programami profilaktycznymi, osoby odbywające karę pozbawienia wolności, pracodawcy i ich pracownicy, a także społeczność romska.

Program Polska Cyfrowa (PO PC) – 2,17 mld euro. Głównym celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Realizacji założeń programu służyć będą działania w ramach 3 Priorytetów POPC: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (1 022 mln euro), E administracja i otwarty rząd (950 mln euro), Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa (135 mln euro).

Beneficjentami programu będą: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

Program Polska Wschodnia (PO PW) – 2 mld euro. Jest to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności. Program ma służyć wsparciu wschodnich województw kraju w obszarach: innowacyjności i B+R, konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu. Podstawę wyboru obszarów objętych wsparciem stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Beneficjentami programu będą: przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A.

Program Pomoc Techniczna (PO PT) – 700,12 mln euro. Program zapewnia środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi, wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów oraz działania promocyjne i informowanie o dostępnych Funduszach Europejskich.

Beneficjentami programu będą w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz organizacje pozarządowe.

 

Regionalne programy operacyjne

Regionalne programy operacyjne stanowią podstawowy instrument samorządów województw w rozdysponowaniu środków finansowych pochodzących z funduszy polityki spójności, tj. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać 31,28 mld euro (około 40 % całości funduszy polityki spójności). Składowymi tej sumy będą także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

 

Fundusze celowe i inne fundusze zewnętrzne

Potencjalnymi źródłami finansowania projektów inwestycyjnych są także państwowe fundusze celowe, wojewódzkie fundusze celowe, programy rządowe oraz inne mechanizmy finansowe i programy współpracy, leżące w gestii takich podmiotów, jak: